Juridikproffs.se

PROFFS PÅ JURIDIK

På Juridikproffs.se skriver vi om aktuella teman kopplade till juridik och rättsväsende. Läs om gällande rättspraxis från ett flertal olika rättsområden och aktuella rättsfall.

Undrar du vad skillnaden mellan en advokat och en jurist är, hur man blir advokat eller domare? Här på Juridikproffs.se ger vi dig svaren och reder ut de olika begreppen.

Oavsett om du planerar att utbilda dig inom juridik eller om du söker svar på vilken rättshjälp som du själv kan behöva så hittar du svaren här på sidan.

Sida 2

Ta hjälp av en offentlig försvarare

11 nov 2020

Att vara misstänkt för ett brott är en allvarlig sak och fälls man kan det påverka livet en lång tid framöver. Därför är det viktigt att tidigt i processen ha en försvarsadvokat vid sin sida.

Är man misstänkt för ett brott underlättar det för den egna processen om man får hjälp av en försvarsadvokat så tidigt som möjligt. I samband med att man delges misstanke om brott har man rätt att begära en offentlig försvarare och man kan då även be att få en specifik advokat.

Det är domstolen som bestämmer om man ska ha rätt till en offentlig försvarare, men om brottet man är misstänkt för kan ge minst sex månaders fängelse brukar man alltid få det. Det innebär att staten står för kostnaden för den offentliga försvararen. Är brottet ringa och om rätten bedömer att man inte har rätt till en offentlig försvarare får man själv stå för advokatkostnaderna.

Så ska en bra försvarsadvokat vara

Det är ett måste att den advokat man väljer att anlita har stor erfarenhet av liknande mål. En erfaren brottmålsadvokat vet vilka frågor som kan komma att ställas i polisförhör och kan då förbereda sin klient och även sitta med som stöd vid förhören. Att vara misstänkt för ett brott är självklart stressande och att då ha en advokat vid sin sida som ser till att man får sina rättigheter respekterade är viktigt. Det är inte alltid man förstår processen eller vad som sker, men en bra försvarsadvokat finns hela tiden med och förklarar.

Föräldrar som uppfostrar barn tillsammans

23 okt 2020

Barn är en källa till glädje och lycka för sina föräldrar. Även om vissa dagar kan vara ganska tuffa så kan det ändå kännas övermäktigt att tänka på att inte få spendera varje dag med sina barn.

Även om alla barn har två föräldrar så innebär det inte att alla växer upp i en kärnfamilj med en mamma och en pappa. Tar man det till sin ytterlighet så finns det de som kommit till genom provrörsbefruktning, där pappan kanske inte ens vet om att man finns. Eller de som kommit till sin nya familj via en adoption. I båda fallen kan det röra sig om endast en förälder som är den som från början tar hand om barnet. Och det kan vara så under hela barnets uppväxt och liv.

När det är fallet så är det inte konstigt att det endast är en förälder som har vårdnaden om barnet. Eller så kan det vara så att en eller båda föräldrarna har vårdnad om barnet men inte är barnets biologiska förälder. Alla möjliga olika sätt finns att lösa föräldraskapet och vårdnaden på. Det viktiga är bara att barnet har någon och att barnet mår bra.

En eller två

Redan när ett barn kommer till sin vårdnadshavare, genom födsel eller adoption, så finns det val att göra. Är man två så kan man redan där bestämma sig för att ha gemensam vårdnad eller ensam vårdnad. För många kan det vara ett känsligt ämne där man ser sig som mindre förälder om man inte har vårdnaden om ett barn. Men det är en laglig term som inte har något med föräldraskapets kärna att göra utan mer handlar om daglig enkelhet. Därför är det också många som direkt beslutar sig för att välja ensam vårdnad istället för gemensam.

Det dagliga livet

Om man är två som har vårdnad om ett barn, så kallad gemensam vårdnad, så ska man båda två besluta om barnets liv och vardag. Kokar man ner det till sin kärna så handlar det om var barnet ska gå i skolan. Var barnet ska bo. Medicinska åtgärder med mera. Det handlar inte om boendets delning mellan föräldrarna. Något som många blandar ihop. Därför är det många som beslutar sig för att en ensam vårdnad är smidigare då den ena föräldern kanske bor långt bort, har någon sjukdom eller missbruk som kan försvåra samarbetet. Eller inte önskar vara beslutsfattande.

Klara riktlinjer för din entreprenad

19 okt 2020

Står ni i begrepp att starta en entreprenad? Är du beställare eller utförare av entreprenaden? Vet alla vad som gäller och hur ansvarsfördelningen ser ut? Frågetecken bör rätas ut innan start.

Entreprenader är komplexa projekt på alla sätt och vis. Det gäller för alla projekt inom entreprenad, stora som små. Det är flera, ibland många, organisationer som behöver samarbeta och bestämma tågordning och ansvarsfördelning. I alla delar, från det praktiska till det juridiska, behövs klarhet.

Man bör räkna med att förplaneringen ska ta lika mycket tid som själva utförandet av entreprenaden. För den aktör som vet att förbereda sig rätt och som arbetar aktivt visar sig fördelarna snabbt. Det kommer alltid att uppstå problem och oväntade händelser under exempelvis ett bygge. Med rätt beredskap blir lösningen enklare att finna, och snabbare.

Entreprenadrätt är, för att uttrycka sig enkelt, ett specialområde inom civilrätt. Entreprenadrätt behandlar frågor som avtal och byggrätt vid byggande av exempelvis fastigheter, vägar och anläggningar. När entreprenader sker brukar standardavtal upprättas. Villkoren i dessa kan dock aldrig gå före den svenska lagstiftningen.

Hur ser olika former av entreprenadavtal ut?

Det finns troligen lika många varianter på skrivningar om ansvarsfördelning och andra väsentliga frågor som det finns entreprenader. Inom branschen brukar huvudsakligen två standardavtal användas. De benämns AB04 och ABT06.

Den väsentliga skillnaden mellan dessa två avtal handlar om vilken av parterna som sköter planeringen av det gemensamma projektet. I exemplet med AB04 är det beställaren av entreprenaden som sköter planeringen. ABT06 förutsätter att entreprenaden står för planeringen. I övrigt innehåller båda avtalen de allmänna bestämmelser som gäller området. I inget fall kan man genom dessa avtal förhandla bort de lagar som gäller inom området.

Vikten av kunskap inom entreprenadrätt

Det finns ingen snabbfil för entreprenadrätt. När ett avtal ska upprättas och ett samarbete ska inledas behöver alla parter vara på det klara med vad som gäller. Ett standardavtal är grundläggande för att entreprenaden ska kunna genomföras, men för ett lyckat projekt behövs väldigt mycket mer.

Entreprenadrätt innefattar frågor om upphandling och om avtal. Områden som ansvar och projektavstämningar behöver diskuteras. Skulle man hamna i situationen att en tvist uppstår är alla parter betjänta av att man redan innan start har förutsättningar på pränt, och underskrivna papper.

Entreprenader behöver också tillstånd enligt miljöbalken och specialförfattningar. Den expertis som kanske saknas i den egna organisationen behöver man hitta på annat håll. Ingen är bättre lämpad för uppdraget än en erfaren juristfirma. Läs mer om entreprenadjuridik på denna sida: https://www.entreprenadjuridikgöteborg.se

Stöttepelaren i rättsprocessen

22 sep 2020

När man i tvistemål kring lagen vill man vara bergsäker på vad man får och inte får lov att göra. Ibland hänger till och med ens liv på det. Då behöver du en stabil brottmålsadvokat vid din sida.

Att bli anklagad för ett brott kan få förödande konsekvenser på många olika plan. I förhör är det viktigt att inte säga sådant som kan komma att användas som argument mot dig, även om du är genuin och ärlig i dina svar och vet att du inte behöver dölja någonting.

En missuppfattning kan vara till din direkta nackdel i en senare domstolsförhandling. Därför bör du alltid ha ett juridiskt ombud eller en advokat specialiserad på brottmål vid din sida. Varje gång du är osäker finns hen där som ett bollplank att ge dig rådgivning kring vad du bör svara på samt vad du bör vara.

Att vara oskyldigt anklagad

Föreställ dig att vara oskyldigt anklagad för ett brott du inte har begått. Du kanske har varit på fel plats vid fel tillfälle och misstagits för att vara en annan person. Omständigheterna och tillfälligheterna var inte på din sida, och ur utifrånperspektivet tycks mycket tala för att du faktiskt är skyldig. Även om du vet om att så inte är fallet.

Att bli dömd kan leda till konsekvenser även i det långa loppet. Förutom att du riskerar ett kännbart straff, kanske höga böter eller till och med fängelse, blir det svårare att vinna till exempel en arbetsgivares förtroende med en dom på ditt konto. Ännu värre är det förstås om du vet i ditt hjärta att domen är felaktig.

Detta är advokatens roll

Om du är anklagad för ett brott är det din advokats uppgift att försvara dig i rätten. Alla har enligt svensk lag rätt till en egen försvarare. Du behöver med andra ord inte stå emot åklagarens anklagelser på egen hand. En advokat har kompetensen du inte behöver ha. Lagen är komplicerad och svårtolkad. Det blir din advokats uppgift att tolka den på ett sätt som är till din fördel.

En advokat är med längs hela vägen och din stöttepelare i rättsprocessen. Vänner, familj och kollegor kanske vänder ryggen mot dig, men en advokat står vid din sida ända in i kaklet och kommer kämpa med näbbar och klor för att du ska få ett så gynnsamt utfall av den juridiska processen som överhuvudtaget är möjligt. Du kan alltid lita på din advokat.

Visa omtänksamhet och upprätta ett äktenskapsförord

1 sep 2020

Det är lätt att gå bort sig i romantik och allt annat som ska planeras inför ett giftermål. Men att skriva ett äktenskapsförord kan vara det mest omtänksamma man kan göra för varandra.

Man vill självfallet inte tänka på skilsmässa när man ska gifta sig och lova varandra evig trohet. Men många äktenskap slutar trots allt i skilsmässa. Har man ett äktenskapsförord på plats kan många tråkiga gräl och konflikter undvikas. Ett äktenskapsförord är ett kontrakt eller avtal mellan gifta eller blivande maka där man avtalar bort delar eller hela den så kallade giftorätten och i stället gör den till enskild egendom. Utan äktenskapsförord har makar vid skilsmässa, bodelning eller dödsfall rätt till hälften av tillgångarna i det gemensamma boet.

Viktigt att avtalet skrivs på rätt sätt och att det även registreras

Man kan välja att endast avtala bort delar av giftorätten och inte göra allt till enskild egendom. Kanske har man en sommarstuga som har gått i arv i generationer och som man inte vill riskera att i framtiden behöva dela eller sälja vid en eventuell skilsmässa. Det kan även vara att den ena partnern själv byggt upp ett företag under många år och man vill att detta ska förbli ens eget företag vid giftermålet. När man skriver ett äktenskapsförord är det viktigt att det skrivs på rätt sätt, men också att det registreras. Man kan själv upprätta ett äktenskapsförord, men för att vara säker på att allt blir rätt är det säkrast att anlita en advokat specialiserad på familjerätt. En familjerättsadvokat kan även hjälpa till med andra familjerättsliga avtal som samboavtal, testamente, adoption med mera. Vissa advokater specialiserade på familjerätt arbetar även med vårdnadstvister.

Jämför priser mellan olika advokater

När man väljer familjerättsadvokat är det viktigt att han eller hon även har erfarenhet av det man vill ha hjälp med. Juridik, men även de olika rättsområdena är komplexa och det är omöjligt för en advokat att kunna vara väl insatt i allt. Även om en advokat inte ska åta sig uppdrag med ämnen som de inte behärskar är det alltid bra att också förvissa sig om att advokaten har den erfarenhet som krävs. Detta brukar framgå av deras hemsidor, men hos advokatsamfundet står advokater även listade efter sitt specialområde. Advokater tar betalt per timme och priserna varierar. Det kan därför vara en god idé att även ta hänsyn till detta när man väljer advokat. Naturligtvis utan minskade kunskapskrav.

En arbetsrättsjurist i Stockholm är en viktig resurs

10 jul 2020

När en anställning ska upphöra kan det uppstå konflikter. Då behövs en arbetsrättsjurist i Stockholm, som är expert på vad lagen säger. Det kan finnas lagliga möjligheter att göra gynnsamma avslut.

Det är kanske inte förrän när en uppsägning är på gång som man upptäcker att man har ett stort problem, ofta en konflikt om pengar. Speciellt när det gäller en anställd som har haft en högre befattning på företaget kommer det upp diskussioner om ersättningar och arvoden. Anlitar man en arbetsrättsjurist i Stockholm kan man få hjälp med att utforma en uppgörelse som båda parter kan vara nöjda med. En utomstående, kompetent yrkesman, som inte är känslomässigt involverad i konflikten, kan lättare se till att diskussioner mellan parterna hålls på ett lugnt och sansat sätt.

Förebygg konflikter med smarta avtal

När en anställning görs är båda parter förhoppningsfulla och positiva, och då är det viktigt att man inte glömmer bort att situationen kan komma att förändras. Det är allra bäst att anlita en rutinerad arbetsrättsjurist, som redan från början kan vara behjälplig med att skriva ett avtal mellan parterna. Vad händer om den anställde exempelvis är illojal, hoppar över till en konkurrent, missköter sig på jobbet eller avlider? Vems är rättigheterna till kunder, producerat material etc. och kan det ställas krav på ekonomisk ersättning vid ett avsked? Det är omöjligt att förutse alla kommande situationer, men det är bra att vara garderad med ett professionellt skrivet avtal.

Något kan alltid göras

I normala fall är det glasklart att arbetstagaren ska vara lojal, och att det som produceras i tjänsten är arbetsgivarens egendom, men när det gäller anställda med högre befattningar, kan man hamna i en gråzon, där gränserna suddas ut mellan privata datorer och företagets egendom. Folk jobbar hemifrån, skaffar nya kunder, får personliga kundkontakter på mobiltelefonen etc. Det kan vara svårt för en arbetsgivare att kontrollera vad som händer. Om det nu har hänt, att man är djupt oense och den anställde bör lämna företaget, kan det kosta rejäla summor för en arbetsgivare. En arbetsrättsjurist är van vid just sådana situationer, och hjälper till att få ett så gynnsamt resultat som möjligt. Med hjälp av lagar och praxis kan man ofta få parterna att enas, så det är en bra investering att ha en bra kontakt med en arbetsrättsjurist. Något kan alltid göras, och det kan spara många pengar åt företaget. Vi tipsar om denna sajt: https://www.arbetsrättsjuriststockholm.se

Försvara dig mot narkotikamisstankar

10 jul 2020

Sverige har stränga narkotikalagar och narkotikabrott är ett vanligt förekommande brott. Är du eller någon du känner misstänkt för narkotikabrott har du alltid rätt till en försvarare.

Narkotika hänvisar till förbjudna droger, som till exempel cannabis och heroin. Narkotika är ett ämne som delar världen och det finns ingen universal överenskommen syn på hur man ska förhålla sig till droger. Varken när det kommer till eget bruk eller försäljning. I flera amerikanska stater kan man till exempel få köpa medicinsk marijuana. I Nederländerna kan man röka cannabis på så kallade “Coffee Shops”. I Portugal är narkotika avkriminaliserat i den grad att du inte automatiskt blir bestraffad om du grips påverkad eller med ett innehav. I Sverige däremot har vi en sträng narkotikapolitik med relativt hårda juridiska påföljder av narkotikabrott.

Så långa straff ger narkotikabrott

I Sverige är i princip all interaktion med narkotika förbjuden. Det är inte tillåtet att köpa, sälja, tillverka, använda, inneha eller transportera. Det finns naturligtvis inte en och samma påföljd för alla typer av narkotikabrott. Strafflängden ser annorlunda ut beroende på typ av drog och framför allt omfattning. För ringa brott mot narkotikalagen kan du få fängelse i upp till sex månader. Men ett grövre brott kan sätta dig bakom lås och bom i allt mellan 2-10 år. Det finns såklart även sociala påföljder utanför det juridiska. Har man blivit dömd för narkotikabrott är det svårare att få jobb, körkort eller bostad. Man får direkt en svår uppförsbacke i livet om man grips och döms för narkotikabrott.

Rätt till försvar vid misstanke

Med tanke på Sveriges stränga narkotikapolitik är det många som fälls för narkotikabrott. Det är en oerhört vanlig brottsrubricering i Sverige. Det innebär också att det kanske inte krävs sådär jättemycket för att bli misstänkt för just narkotikabrott. Det kanske räcker att man varit på fel plats vid fel tillfälle eller inte riktigt varit sig själv i just den situationen.

Om du blir misstänkt för narkotikabrott ska du dock inte oroa dig för att behöva stå där själv och tala för din sak. Du har alltid rätt till ett juridiskt ombud som kan försvara ditt ärende i en rättssal inför domare och åklagare. Det är en lagstadgad rättighet som ingen kan ta ifrån dig. Ett narkotikabrott ska inte behöva förfölja dig under resten av livet. I synnerhet inte om du är oskyldig. Det är din försvarsadvokats uppgift att se till.

Vem ska ha hunden vid en skilsmässa?

9 jul 2020

I samband med skilsmässa gör man en bodelning. En jurist hjälper till, och det är allra bäst om parterna kan enas smidigt om bohaget. Annars behövs det en särskild bodelningsförrättare.

Ska man skiljas måste man dela upp giftorättsgodset mellan sig. Man bör göra det så snart som möjligt, och det är värdet vid skilsmässoansökan som gäller. Efter tingsrättens dom om skilsmässa kan man lätt genomföra bodelningen med hjälp av en jurist. Det är förstås bäst om parterna i samförstånd kan avgöra hur man vill dela upp ägodelarna.

Giftorättsgods är allt utom enskild egendom

De tillgångar man har, bilar, företag, bohag, pengar på banken, husdjur och annat som man har samlat på sig under äktenskapet, allt är giftorättsgods och ska delas lika mellan parterna. Enda undantaget är om man har papper på att något är enskild egendom. Det är kanske ett arv eller en gåva man har fått, eller en sommarstuga som man har bestämt att den ena parten ska ha som enskild egendom. Den ena parten kan ha startat ett företag i blygsam skala, men helt plötsligt blev det en succé och en stor tillgång, fast inga papper är skrivna. Då ingår även detta i giftorättsgodset. Så hunden och hästen räknas som saker i just detta fallet, och är det en dyrbar hund, har den ett ekonomiskt värde.

Det är ingen idé att krångla till det

Även om känslorna svallar och man är osams, är det ingen idé att krångla till det. Det finns lagar och regler att följa, och ju mer man kan samarbeta, ju billigare blir det för parterna. Den juridiska biten får man ingen rättshjälp för, utan det är en kostnad man får betala själv. Om en av parterna vägrar att medverka, måste man anlita en speciell bodelningsförrättare. Hans uppgift är då bara att opartiskt se till att bodelningen blir av. Blir det bråk om en gammal vas eller en byrå, bestämmer han vem som ska ha vad. Det är inte heller någon bra idé att dra ut på tiden med bodelning för att man väntar på att bostadsvärdet ska gå upp lite till, för det är värdet vid skilsmässoansökan som gäller. Kan man komma överens är mycket vunnet. Vill du ha hunden, företaget eller bostaden kvar, löser du bara ut den andra parten. Är bostaden värd en miljon, får du kompensera den andra parten med en halv miljon i pengar eller andra tillgångar, så är saken klar.

Vad gör man vid en vårdnadstvist?

6 jul 2020

Alla vill vi göra vårt bästa, men vad händer när det inte går? Som när man tvingas gå igenom en skilsmässa och barnen plötsligt får två hem? Vem har egentligen rätt till vårdnad om barnen då?

Likt en berg- och dalbana så har livet sina upp- och nedgångar. Det flyter på som det ska, men helt plötsligt kanske något oförutsett inträffar och livet blir istället tråkigt och ledsamt. Men som alla visa människor brukar säga: efter regn kommer solsken. Det blir oftast bättre igen. Livet har sin gång och vi kan inte göra mer än att vårt bästa. Det kan vara så att du och din partner är lyckligt gifta med hus och barn men när åren går så kanske förhållandet blir svårare och till slut så leder det till en skilsmässa.

Ta hjälp vid vårdnadstvist

Det är inte alltid så lätt att göra det rätta när man står mellan flera olika val och inget av dem känns riktigt rätt. Hur gör man i en situation då ens barn hamnar i kläm? När man inte vet hur man ska lösa en svår konflikt så finns det som tur är hjälp att få. Det finns advokatfirmor som arbetar med vårdnadstvister och som mer än gärna hjälper dig. Det tar på dig psykiskt att ha ett så stort ansvar själv. Man ska tänka på alla parter, det ska vara rättvist och ingen ska behöva bli sårad. Barnen, som ni så klart vill ska få det så bra som möjligt, vill bo hos båda föräldrarna. Eller så kanske de bara vill bo hos en förälder men både du och din partner vill ju att era barn ska bo hos er. Det är inte alltid lätt att komma överens om när de ska bo var, och ibland skapas därför svåra konflikter som i värsta fall kan sluta med anmälningar. Det går helt enkelt inte att lösa er emellan. Ni behöver hjälp av en advokatfirma som kan reda ut era problem.

För barnens bästa

Lagen finns av en anledning och det bästa är att följa de regler som finns gällande vårdnad. Beroende på ålder så kan barnen ha rätt att vara med i beslutstagandet och det är många faktorer som spelar roll; vem av er som ska flytta, var barnen ska gå i skolan, vem som kommer ha bäst levnadsstandard och mycket annat. Tänk smart och slipp bråk - ta hjälp av en advokat.

Upphäva beslut om ensam vårdnad

3 jul 2020

Vid en vårdnadstvist eller överklagande av ett beslut som rör ensam vårdnad bör man alltid använda sig av juridisk expertis eftersom detta ökar chanserna till den dom man eftersträvar.

Exempel på allvarliga situationer där ensam vårdnad kan vara den enda lösningen är relationer där det finns en missbruksproblematik, hot och våld eller där sexuella övergrepp förekommer. Andra skäl som försvårar gemensam vårdnad kan vara att en av föräldrarna hindrar barnet från att umgås med den andra föräldern eller rentav hotar att försvinna till okänd ort eller utomlands.

Föräldrarnas ansvar och motpartens rättigheter

Att sträva efter att till varje pris dra den andra föräldern inför Tingsrätten bör inte vara det första alternativet annat än vid extrema fall. En lösning kan vara att använda sig av så kallade samarbetssamtal, vilka samtliga av landets kommuner är skyldiga att erbjuda föräldrar som befinner sig i situationer som rör vårdnadstvister om barn.

I de fall Tingsrätten beslutar om vårdnaden har man alltid barnets bästa för ögonen, vilket i en stor andel av fallen beslutar om att den gemensamma vårdnaden ska fortsätta. I vissa fall, där en av föräldrarna tilldelas ensam vårdnad, förlorar den andra föräldern bland annat sitt juridiska ansvar och även möjligheten att fatta viktiga beslut kring barnets framtid.

Att överklaga Tingsrättens beslut till Hovrätten

När en förälder tilldelas ensam vårdnad kommer det ändå att finnas en umgängesrätt för den andra föräldern som måste respekteras. Den förälder som har förlorat vårdnaden om sitt barn har dessutom möjlighet att överklaga till Hovrätten och här är det så gott som alltid nödvändigt att använda sig av juridisk hjälp. Har man starka skäl har man också möjlighet att åberopa nya vittnen men man ska i så fall kunna klargöra för varför dessa vittnen inte kallades till tingsrättsförhandlingen. Om fallet skulle bedömas som prejudicerande ökar möjligheterna att få till ett prövningstillstånd. Skulle det i sin tur beviljas och fallet kommer att gå upp i Hovrätten ger detta motparten en ny chans att presentera nya bevis. Här är alltid en jurist som har satt sig in i det specifika ärendet inkopplad. Eftersom denne jurist är insatt i ärendet och därmed kan lägga fram fakta för domarna blir detta avgörande för prövningstillståndet. Det är vanligt att domarna från Hovrätten anser att de redan har tillräckligt med fakta och de bevis som behövs för att besluta i ärendet om överklagande av ensam vårdnad och då behövs ingen rättegång. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.ensamvårdnad.net

Detta bör du undersöka för att upptäcka dolda fel i ett hus

29 maj 2020

Undersökningsplikten gäller för samtliga utrymmen i och tillhörande en fastighet som går att undersöka manullet. Här är några saker som man ska vara extra uppmärksam på vid en husundesökning.

Kontrollera att allt fungerar

Testa alla kranar i hela huset, i kök, badrum och tvättstuga och alla andra rum där kran finns. Kolla att trycket är bra, att temperaturen är reglerbar, att flera kranar går att spola simultant och att vattnet sjunker undan ordentligt. Testa spolfunktiionen och hur snabbt tanken fylls på igen, gärna med lite toalettpapper i för att verkligen testa funktionen. Kontrollera alla lås, även till garage och eventuella förråd. Vitvaror, spis och ugg samt fläktar bör också funktionskontrolleras. Kontrollera att alla fönster och dörrar går att öppa och stänga och att de håller tätt ordentligt. Testa alla ellutag, lampor och element, och givetvis även ventilationen. Kort sagt: kontrollere alla funktioner i huset så noga du kan.

Väggar, golv och tak

Titta noga på hur tapeter, väggar i våtrum, kakel och klinkers och alla typer av väggar. Är det välgjort eller finns det ojämnheter, sprickor, dåligt utförda arbeten och så vidare. Samma sak med golven, se framförallt upp med eventuella vattenskador. Trösklar och lister kan ofta vara problematiska, kontrollera därför dessa extra noga. Glöm inte att titta noga bakom objekt som står i vägen. Även taket bör självklart kontrolleras så att det inte finns sprickor, fuktproblem eller hål. Uteplatser, balkonger, verandor, friggebodar etcetera bör också kontrolleras noga.

Tillstånd för eget avlopp

Om en fastighet har enskilt avlopp måste ägaren ha tillstånd för detta. Om detta inte finns så kan det vara så att funktionen inte är ordentligt kontrollerad.

Vattenprov

Det är viktigt att kontrollera vattnets kvalitet i huset, särskilt om fastigheten har en egen brunn. Är det anslutet till det kommunala vattnet så är det kommunens ansvar att utröna om det är lämpligt som dricksvatten eller inte. Kolla om det finns framtida planer för bostadsområdet Kommer det att byggas nya byggnader, vägar, elledningar eller liknande som kommer att påverka din livsmiljö i framtiden? Detta kan påverka både marknadsvärde och livskvalitet i framtiden. Nya byggnader kan försämra utsikten., nya vägar kan öka bullret och smutsa ned luften och så vidare. Bra att veta redan från början innan du flyttar in i ett nytt hem.

Fastighetens övergripande skick

Hur är fastigheten i förhållande till sin ålder, typ och konstruktion? Är slitage som förekommer rimligt i förhållande till vad den använts till? Har någonting ändrats i fastigheten? Det kan även vara mycket fördelaktigt att kolla planritningar och om något i dessa förändrats genom åren. Gå även eventuella tidigare besiktningar, där kan man hitta värdefull information om fastighetens tillstånd. Genomför du dessa åtgärder så har du gjort merparten av din undersökningsplikt för dolda fel i hus. Vi tipsar att läsa mer på denna webbsida: https://www.doldafelhus.se/

Jag trodde att jag hade rätt att ärva...

10 apr 2020

När det gäller arvsrätt finns det många missuppfattningar. En advokat vet allt om lagen om arvsrätt. Råden från en sådan kan visa sig vara extremt värdefulla.

En kvinna har levt separerad från sin man under en längre tid. Hon har till och med inlett en ny relation. Hon är skriven på en annan adress sedan länge. Mannen bor kvar i det gamla huset i flera år. Det är deras gemensamma egendom. Till sist är det dags för skilsmässa. Den är klar på en vecka, för deras barn är vuxna, och hon ska träffa sin exman för att äntligen dela upp bohaget. Han har suttit i orubbat bo, och nu ska hon ha hälften. Hon åker iväg för att köpa fikabröd, och när hon återvänder är exmaken död. Chocken är total. Hon har varit formellt gift länge, troligen för att säkra en eventuell änkepension, men… hon blir arvlös! Det är bara den som är formellt gift vid dödsfallet, som kan ärva sin make. Det vet en advokat, och säkert du också.

Att göra barnen arvlösa

En man, en företagare, har förutom sin nuvarande familj även en son från ett tidigare äktenskap. Han ville vara juste mot sin äldste son och involvera honom i firman. De blev emellertid osams, och nu vill mannen göra sonen arvlös. Det är inte lätt, för alla barn, även dem som man aldrig har sett, har rätt till sin avslott. Den kan halveras genom ett testamente, och då kallas den laglott, men i Sverige kan man inte göra sina barn helt arvlösa. Vad gör mannen då? Han skriver över allt han äger på sin nuvarande hustru. Det är riskabelt, för hustrun blir svårt sjuk och personlighetsförändrad. Ja, han måste ta hand om henne och lyda hennes nycker. Eller så kanske han borde konsultera en mycket skicklig advokat. Mannen äger i princip ingenting.

Han är ju en slarvpelle, han behöver inga pengar

Två systrar har en bror, som är alkoholist, kanske narkoman också. När mamman dör, ska alla tre ärva lika. Men systrarna räknar bort brorsan, för han lever inte enligt deras värderingar. Men enligt lagen har han lika stor arvsrätt som systrarna. Det gäller att känna till det, och att driva sin sak. Kanske behövs det en advokat, för att rätt ska vara rätt. Man kan konstatera att både förhållanden och personligheter kan förändras. Det är därför det är så viktigt att skriva sitt testamente i tid. Vi rekommenderar denna webbsajt: https://www.arvsrätt.nu

Hur går ett brottmål till?

6 apr 2020

Har man blivit utsatt för ett brott är frågorna många. Man kanske inte orkar ta reda på hur allt fungerar. Som tur är finns det proffs som kan hjälpa till med information, stöd och rättshjälp.

När man blivit utsatt för brott kan man bli uppringd av brottsofferjouren som i första hand lyssnar, tar reda på hur du mår och hur du har det. Brott är ofta en kränkning av bland annat offrets integritet och kan göra att man mår psykiskt dåligt. Då känns det skönt att ha någon som finns där och lyssnar.

Hur går man vidare

När man anmält en händelse där en person misstänks för att ha utfört ett brott behandlas fallet som ett brottmål. Man kan då få hjälp av en advokat med alla de praktiska detaljerna. Man behöver inte oroa sig för höga advokatkostnader då de oftast bekostas av staten. Men givetvis finns undantag. Så det är viktigt att kontrollera vad som gäller i det specifika fallet så att man slipper onödiga överraskningar i ett senare skede. Innan fallet kan gå vidare till åtal krävs det en fullständig utredning med bevismaterial, förhör och annan viktig information som ger en helhetsbild av brottet.

Vad kan en advokat hjälpa till med?

I första skedet kan en brottmålsadvokat svara på frågor kring händelseförloppet. De hjälper till med ett målsägandebiträde som ser till att brottsoffrets rättigheter kommer fram i målet. En annan aspekt är skadestånd för brottet man utsatts för. Det kan vara lite olika beroende på brottets art. Förstörd egendom är något som man tycker att det är självklart att man ska få skadestånd för. Samma sak gäller för förlorad inkomst eller intäkt. Dessutom finns en sak till. Nämligen kränkning, som kan innefatta många olika händelser. Ett utav dem kan vara exempelvis hemfridsbrott där en person tar sig in i någons hem utan tillåtelse oavsett om det gjorts via en krossad ruta eller en olåst dörr. Ingen har rätt att ta sig in i någons hem utan tillåtelse. När brottet har ägt rum är det en bra idé att se över om något förstörts eller saknas och skriva upp det inför framtida skadeståndskrav.

En sak som inte tagits upp här men som faktiskt är relevant är om någon begått ett brott. Även då har du rätt till advokat, som då kallas försvarsadvokat. Även denna tjänst betalas av staten, men endast om den åtalade blir frikänd i rätten.

Lär dig om entreprenadjuridik

1 apr 2020

I en byggprocess är det många inblandade; byggföretag, entreprenörer och underleverantörer. Det kan uppstå många olika sorters konflikter och tvister. Läs på om entreprenadjuridik.

Vid varje större byggnation eller anläggningsarbete är det ofta många olika aktörer inblandade, och då bör man inte glömma att knyta en advokatbyrå till aktörerna. En firma som har bred och långvarig erfarenhet av entreprenadjuridik. Då är chansen betydligt större att man under vägen kan lösa konflikter som eventuellt uppstår, smidigt och utan långa dröjsmål. Advokater som är experter på de ofta krångliga reglerna och lagarna som omgärdar byggprojekt. En advokatfirma som kan ge juridiskt stöd till byggföretag, vid avtal och förhandlingar. Som hjälper till att tolka dokument och som kan lösa tvister.

Bra avtal är en bra grund

Att ha korrekt upprättade avtal som styrdokument vid entreprenader är otroligt viktigt. Det är dessa som sedan blir gällande vid alla diskussioner och eventuella missförstånd. För att upprätta bra och fungerande avtal är det viktigt att de är juridiskt hållbara. Ta hjälp av experter inom entreprenadjuridik för att utforma avtalen så att inget viktigt missas. Skulle man missa att ta med något från början kan det bli mycket kostsamt och leda till onödiga tvister. Med ett juridiskt hållbart och korrekt avtal kan man känna sig trygg och veta att man kan luta sig på det skrivna kontraktet. Med hållbara avtal kan man fokusera på arbetet med projektet och slipper oroa sig så fort något problem uppstår. Är något oklart, skall man bara behöva gå till avtalet för att hitta svaret. Det är tänkt att fungera som ett slags regelverk att förhålla sig till under arbetets gång. Det blir enkelt och tydligt för alla inblandade.

Heltäckande avtal - bra försäkring

Ju mer detaljerad och skräddarsytt avtalet är för varje enskilt projekt, desto mindre risk för oväntade problem. Det kan vara förseningar pga tidspress eller försenade leveranser, där man kan utkräva vite. Det kan vara säkerhetsfrågor eller ansvarsbörda vid olyckor. Det finns en mängd olika scenarier som man med ett heltäckande avtal kan friskriva sig från eller ha med i beräkningen. Då är det också lättare att göra upp en korrekt budget, när man vet vilka ansvarsområden man har och vilka eventuella kostnader det kan medföra. Det blir ett dokument att gå tillbaka till för att veta vad som gäller i varje given ny situation. När det gäller stora komplexa projekt är det en förutsättning. Kontakta din jurist idag. Vi skulle rekommendera denna hemsida: https://www.entreprenadjuridik.nu/

Får barnet bestämma i en vårdnadstvist?

27 mar 2020

Delad vårdnad eller boende kan vara en svår situation för både föräldrar och barn. Men när får barnet själv bestämma vem hen får bo hos? Hur går det till och vem fattar beslut om genomförandet?

Många har uppfattningen att barn får välja själva vem de ska bo hos när de fyller tolv, men det stämmer inte enligt lag. Vårdnadshavaren har ansvar för barnets bästa ända fram tills barnet fyller arton år. Och på vissa sätt även efter det, trots att barnet då räknas som vuxen. Missförståndet kan komma ifrån att barn som egentligen skulle vara hos en förälder inte ska tvångshämtas från och med tolv års ålder, om barnet uttrycker en vilja att stanna hos den andra föräldern. Men det finns ett stort men. Om den andra vårdnadshavaren, sociala myndigheter eller polis, anser att det är för barnets bästa att inte stanna hos den förälder den valt, så kan en förflyttning ändå ske.

Varför man går emot barnets vilja

Ett barn är i en beroendesituation till sina föräldrar, och är oftast även fysiskt och psykiskt underlägsen föräldern. Även om ett barn säger att den vill bo enbart hos den ena föräldern så behöver det inte innebära att barnet mår bra där, eller ens att barnet egentligen vill det. Tyvärr är inte alla föräldrar bra för sina barn av olika anledningar, och barnet kan säga att det väljer en förälder för att barnet tror att den föräldern behöver det eller så kan den föräldern ha hotat barnet på något sätt. Det finns många facit i efterhand där nu vuxna berättat om hur de utsatts för både vanskötsel, misshandel och incest, men utåt tvingats, eller känt sig tvungna, att dölja detta eller påstå motsatsen. Därför är det den andra vårdnadshavarens och omgivningens plikt att kliva in och gå emot barnets vilja om man ser att barnet far illa av sitt beslut.

Vem som bestämmer

Om ett barn vill bo helt, eller mer än hälften, hos den ena föräldern så kan detta beslut fattas av föräldrarna själva om de är överens om detta. Men om föräldrarna inte är överens så kan man börja med ett samtal hos socialtjänsten, som kan medla och ge råd utifrån sitt perspektiv och vad de hör i samtal med föräldrar och barn. Om föräldrarna ändå inte är överens så går ärendet till rättegång där beslut gällande boende, och kanske även vårdnad, sker av domare. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.vårdnadstvist.nu

← Äldre inlägg