Vad krävs för att bli advokat?

Så blir man advokat

Titeln advokat är skyddad och strikt reglerad i Sverige. Det är endast medlemmar av Svenska Advokatsamfundet som får kalla sig för advokater och detta av en god anledning. Yrket advokat kommer med ett flertal förpliktelser och ett stort ansvar. Ett exempel är att en advokat har tystnadsplikt gentemot sin klient och ska i alla lägen verka för att skydda sin klients intressen.

För att utbilda sig till advokat krävs att man först genomgår en juridisk grundutbildning på universitet som leder till en jur. kand-examen eller en juristexamen. Därefter måste man skaffa sig minst tre års praktisk erfarenhet. Denna erfarenhet skaffar man sig till exempel genom att arbeta som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller genom att bedriva egen juridisk verksamhet.

Efter att man har skaffat sig den praktiska erfarenhet som krävs kan man ansöka om advokatexamen hos Advokatsamfundet. Denna examen består av tre kurstillfällen om två och en halv dag vardera och därefter genomförs en muntlig tentamen om kursinnehållet samt en skriftlig examen som behandlar området kontitutionell rätt.

När man har godkänts på examinationerna kan man ansöka om inträde i Advokatsamfundet. Utöver att du måste visa att du uppfyller de formella krav som ställs så kommer Advokatsamfundets styrelse även att granska din personliga lämplighet samt kontrollera att din personliga ekonomi är ordnad. Finns det inget att anmärka på så antas du som ledamot av Svenska Advokatsamfundet och kan därefter titulera dig och verka som advokat.

En advokat förväntas följa god advokatsed. Om man inte håller sig till detta och andra rekommendationer som Advokatsamfundet utfärdar kan man i värsta fall uteslutas och förlora sin titel som advokat. Som advokat omfattas man av ett obligatoriskt försäkringsskydd som skyddar klienten om något fel skulle begås av advokaten.

Advokat med specialistkompetens

Som advokat är det vanligt att man väljer att specialisera sig på några enskilda rättsområden. Kraven på kunskap om olika lagar och rättspraxis är mycket höga och därför är det ofta bra att välja några områden där man skaffar sig specialistkompetens för att kunna erbjuda bästa möjliga hjälp till sina klienter. På mindre orter är det dock fortfarande vanligt att advokater bedriver allmän juridisk verksamhet och tar in specialistkompetens via sina nätverk vid behov.