Vad gör jag om min fastighetsägare inte följer lagen kring ventilation?

Den som äger en fastighet som inte är en en- eller tvåfamiljsbostad är ansvarig för att regelbundna kontroller görs av byggnadernas ventilationssystem. Namnet på den besiktning som görs - OVK, det vill säga obligatorisk ventilationskontroll, är tydligt i sig. Det handlar om en besiktning som är obligatorisk och ska utföras med regelbundna intervaller.

Dock så är det många fastighetsägare som brister i denna kontroll. Vanligt är till exempel att mindre ägare av hyresbostäder inte har någon tydlig plan för uppföljning som ser till att kontrollerna verkligen blir genomförda. Helt gratis är förstås inte kontrollerna heller, vilket gör att många slarvar för att försöka spara sig några kronor.

Kommuner kan utdöma vite om åtgärder inte görs

Det är varje fastighetsägare som är ansvarig för att OVK-besiktning utförs enligt gällande intervall. Ansvarig för tillsynen att detta följs är kommunens byggnadsnämnd. Skulle det visa sig att OVK-protokollet innehåller brister så är fastighetsägaren ansvarig för att se till att de åtgärdas inom den tid som anges. Skulle detta inte ske kan kommunen utdöma vite för bristerna.

Så gör du vid brister i ventilationen

Som boende eller hyresgäst av en lokal i en fastighet bör du i första hand kontakta din fastighetsägare för att höra efter att kontrollen har gjorts om du upplever att det finns brister i ventilationen. Det kan ju handla om ett tillfälligt fel som fastighetsägaren inte ens är medveten om.

Upplever du att fastighetsägaren ändå inte tar sitt ansvar kan du kontakta kommunens byggnadsnämnd för att be att få ta del av besiktningsprotokollet. Skulle detta saknas har du åtminstone uppmärksammat den instans som är ansvarig för att kontroller genomförs.

Består ändå bristerna fortsatt så bör du ta juridisk hjälp. Du kan exempelvis kontakta hyresgästföreningen för att få information om hur du bäst går vidare. Hjälper inte heller detta bör du överväga om du ska ta hjälp av en jurist som specialiserar sig på fastighetsrätt.

Brister fastighetsägaren i sitt ansvar gällande ventilationen kan det bli aktuellt att kräva hyresavdrag till dess att åtgärder har tagits, men se alltid till att du har stöd i lagen för denna typ av krav. Du bör till exempel först ge fastighetsägaren rimlig tid på sig att åtgärda problemen innan du går vidare med ditt ärende.

Mer om OVK och de krav som ställs enligt lag kan du läsa på https://www.ovkbesiktningstockholm.nu/

5 Sep 2019