Upphäva beslut om ensam vårdnad

Vid en vårdnadstvist eller överklagande av ett beslut som rör ensam vårdnad bör man alltid använda sig av juridisk expertis eftersom detta ökar chanserna till den dom man eftersträvar.

Exempel på allvarliga situationer där ensam vårdnad kan vara den enda lösningen är relationer där det finns en missbruksproblematik, hot och våld eller där sexuella övergrepp förekommer. Andra skäl som försvårar gemensam vårdnad kan vara att en av föräldrarna hindrar barnet från att umgås med den andra föräldern eller rentav hotar att försvinna till okänd ort eller utomlands.

Föräldrarnas ansvar och motpartens rättigheter

Att sträva efter att till varje pris dra den andra föräldern inför Tingsrätten bör inte vara det första alternativet annat än vid extrema fall. En lösning kan vara att använda sig av så kallade samarbetssamtal, vilka samtliga av landets kommuner är skyldiga att erbjuda föräldrar som befinner sig i situationer som rör vårdnadstvister om barn.

I de fall Tingsrätten beslutar om vårdnaden har man alltid barnets bästa för ögonen, vilket i en stor andel av fallen beslutar om att den gemensamma vårdnaden ska fortsätta. I vissa fall, där en av föräldrarna tilldelas ensam vårdnad, förlorar den andra föräldern bland annat sitt juridiska ansvar och även möjligheten att fatta viktiga beslut kring barnets framtid.

Att överklaga Tingsrättens beslut till Hovrätten

När en förälder tilldelas ensam vårdnad kommer det ändå att finnas en umgängesrätt för den andra föräldern som måste respekteras. Den förälder som har förlorat vårdnaden om sitt barn har dessutom möjlighet att överklaga till Hovrätten och här är det så gott som alltid nödvändigt att använda sig av juridisk hjälp. Har man starka skäl har man också möjlighet att åberopa nya vittnen men man ska i så fall kunna klargöra för varför dessa vittnen inte kallades till tingsrättsförhandlingen. Om fallet skulle bedömas som prejudicerande ökar möjligheterna att få till ett prövningstillstånd. Skulle det i sin tur beviljas och fallet kommer att gå upp i Hovrätten ger detta motparten en ny chans att presentera nya bevis. Här är alltid en jurist som har satt sig in i det specifika ärendet inkopplad. Eftersom denne jurist är insatt i ärendet och därmed kan lägga fram fakta för domarna blir detta avgörande för prövningstillståndet. Det är vanligt att domarna från Hovrätten anser att de redan har tillräckligt med fakta och de bevis som behövs för att besluta i ärendet om överklagande av ensam vårdnad och då behövs ingen rättegång. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.ensamvårdnad.net

3 Jul 2020